Textual Analysis Essay Example. Non Chord Tone Analysis Essay